Целта на проекта ERASMUS + RURAL BIOENERGY (Еразъм + БИОЕНЕРГИЯТА ОТ СЕЛСКИ РАЙОНИ)е развитието на умения и основни професионални компетенции за управление и използване на биоенергия в селските райони, осигуряване на ресурси за инструктори и учители в професионално образование и обучение (ПОО) в нови професионални квалификации за селскостопанска биоенергия и био икономика; както и за ученето през целия живот и неформалното обучение, поради необходимостта да се удовлетворят професионалните изисквания, които се появяват и те ще се появят в европейските селски райони в бъдеще.

Съществува важна необходимост от тези нови професионални квалификации поради използването на политики и европейски стратегии за икономиката, околната среда, изменението на климата, енергетиката и развитието на селските райони (стратегия за Европа 2020, обща селскостопанска политика, съвети за възобновяемите енергии, стратегическата рамка за климата и енергията за периода 2030 г., ре индустриализация на ЕС за икономика на селските райони и кръгова икономика, в посока на селските райони, енергийна стратегия за 2050 г. и т.н.)

БИОЕНЕРГИЯТА ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ще съдейства за насърчаване на професионализацията в селските райони, ще разнообрази икономиката на селските райони и ще повиши конкурентоспособността на агро-услугите благодарение на образоването на населението в провинциалните райони, за да се позволи разширяването на икономическите дейности на провинциалните райони чрез ефективно използване на природните и местни ресурси, въз основа на стратегиите на Европейския съюз.

BLOG

EUROPE, THE HIGHEST PRODUCER OF “BIOELECTRICITY” IN THE WORLD

The International Renewable Energy Agency (Irena) and Bioenergy Europe, in their latest published report on the production of electricity from Bioenergy, confirm that Europe is still the continent with the highest installed capacity although Asia, with China and India at … Read More

0