Целта на проекта ERASMUS + RURAL BIOENERGY (Еразъм + БИОЕНЕРГИЯТА ОТ СЕЛСКИ РАЙОНИ)е развитието на умения и основни професионални компетенции за управление и използване на биоенергия в селските райони, осигуряване на ресурси за инструктори и учители в професионално образование и обучение (ПОО) в нови професионални квалификации за селскостопанска биоенергия и био икономика; както и за ученето през целия живот и неформалното обучение, поради необходимостта да се удовлетворят професионалните изисквания, които се появяват и те ще се появят в европейските селски райони в бъдеще.

Съществува важна необходимост от тези нови професионални квалификации поради използването на политики и европейски стратегии за икономиката, околната среда, изменението на климата, енергетиката и развитието на селските райони (стратегия за Европа 2020, обща селскостопанска политика, съвети за възобновяемите енергии, стратегическата рамка за климата и енергията за периода 2030 г., ре индустриализация на ЕС за икономика на селските райони и кръгова икономика, в посока на селските райони, енергийна стратегия за 2050 г. и т.н.)

БИОЕНЕРГИЯТА ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ще съдейства за насърчаване на професионализацията в селските райони, ще разнообрази икономиката на селските райони и ще повиши конкурентоспособността на агро-услугите благодарение на образоването на населението в провинциалните райони, за да се позволи разширяването на икономическите дейности на провинциалните райони чрез ефективно използване на природните и местни ресурси, въз основа на стратегиите на Европейския съюз.

BLOG