IO1: Разработване на методическо ръководство
Методическото ръководство ще бъде инструмент за систематизиране на трансверсалната компетентност “ Специалист по биоенергия”, което означава, че това ще бъде наръчник за обучение за новата професионална квалификация, който включва:
1. Учебна програма с основното съдържание на обучението.
2. Методология, основана на методи и иновативни принципи на обучение: учене, основано на проектно, практическо, автономно и кооперативно учене, давайки предимство на работата в екип, практиката и т.н. За да могат учениците да участват в планирането, реализацията и оценката с реално приложение, което означава принос към общността и по този начин ще получим по-дълготрайни резултати.
Този интелектуален продукт предоставя основна програма за развитие на квалификацията в  биоенергията от селски райони, както и необходимите инструменти за проектиране и използване на този модел на образование – учението.

IO2: Структуриран курс на обучение
Формулираният формиращ модел ще бъде проектиран така, че да улесни обучението на инструктори и учители, но също така и за постоянно обучение. Това е интелектуален продукт с теоретично съдържание и практически примери, които ще включва:

  • МОДУЛИ И УЧЕБНИ ЕДИНИЦИ във връзка с различните концепции за биоенергията в селските райони, тъй като те са се развивали много през последните години и не са достатъчно представени в плановете на изследването като: кръговата икономика, използването на арго – остатъци от добитъка и прилагането на биоенергия в земеделските стопанства в селското стопанство (земеделски стопанства, селскостопанска и хранително-вкусова промишленост), енергийни приложения на биомасата, биологичното третиране на органичните остатъци и други съществуващи технологии. Също така екологичните последици, контекста на биоенергията в Европа, и т.н.
  • ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ: проекти и практически опит за разработване на модел на обучение, основаващ се на проекти и останалите иновативни методологии, предоставяне на инструменти на обучителите, лесно приспособими примери за неговата собствена среда на образование.

IO3: Образователни ресурси
Ще бъдат разработени образователни материали за студентите, следвайки структурата на МОДУЛИ, установени в предишния интелектуален продукт и ще обяснят теоретичното и практическото съдържание, свързано с биоенергията и нейните приложения в селските райони и селскостопанския и арго-хранителния сектор. Приспособяването на съдържанието за учениците ще позволи: да се предостави информация; да бъде ръководство за учене; да мотивира ученето (както в примери за проекти, така и в ясна структура и привлекателен дизайн); да предостави умения за анализ, търсене на отношения, размисъл и критична мисъл.

IO4:  Платформа за обмен на знания в интернет
Платформата “ЕНЕРГИЯ ОТ СЕЛСКИТЕ РАКОНИ” ще допринесе за придобиване и обмен на знания в областта на новите технологии с информация, съдържание и инструменти на образованието – обучението по био-енергия.
Това е платформа за обучение , която интегрира характеристиките на съвместна мултисекторна платформа (адресатите на групите ще бъдат най-квалифицираните кандидати, учители и ученици на професионалното обучение, но те също така ще позволят взаимодействието и комуникацията с други заинтересовани страни от образователната общност и / или или свързани с биоенергията, възобновяемите енергии, кръговата икономика, управлението на селското стопанство, развитието на селските райони и т.н.)
Тя ще включва информация, инструменти за търсене, комуникация и обучение, които улесняват образователната подкрепа, съветите, възможността за обмен на оферти за работа… интегриране на социалните мрежи и мултимедийни средства за създаване на общност от свързани потребители.
Тя ще интегрира различните интелектуални продукти, създадени (всички от тях „Отворени образователни ресурси“), като формиращ пакет за ЕНЕРГИЯ ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.