• Разработване на План за обучение по биоенергия, който да допринесе за професионализирането на селските райони в биоенергийния сектор.
  • Изготвяне на методическото ръководство и други формиращи практически ресурси, които ще допринесат за професионалното развитие на обучителите / учителите / преподавателите и ще подобри достъпа до обучението и квалификациите за всички.
  • Развитие на трансверсалната компетентност на „СПЕЦИАЛИСТ ПО БИОЕНЕРГИЯ ЗА СЕЛСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ (за евентуално бъдещо признаване и валидиране в Европейската рамка на квалификациите или в страните участници).
  • Да популяризира педагогическите иновативни методологии ( базирано на проекти обучение и обучение въз основа на работата, между другите) като успешна рецепта за задоволителен преход към пазара на труда .
  • Насърчаване на сътрудничеството между центровете за формиране и групите за местно действие, сдружения за развитие на селските райони, земеделски съюзи, сдружения за оценка на биомасата и др., с цел да се предоставят възможности за формиране на местните общности и да улесни развитието на икономиката в селските райони.