Cieľom projektu ERASMUS+ RURAL BIOENERGY je rozvoj zručností a základných odborných kompetencií pre riadenie a využívanie bioenergie vo vidieckych oblastiach, poskytovanie odborných zdrojov pre lektorov a učiteľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci nových odborných kvalifikácií na vidieku v oblasti bioenergie a biohospodárstva; ako aj v rámci celoživotného vzdelávania a neformálneho vzdelávania, v dôsledku potreby uspokojiť odborné požiadavky, ktoré v budúcnosti budú vznikať v európskych vidieckych oblastiach.

Pre vznik týchto nových odborných kvalifikácií bol identifikovaný významný dopyt, najmä v dôsledku využívania politík a európskych stratégií, týkajúcich sa hospodárstva, životného prostredia, zmeny klímy, energetiky a rozvoja vidieka (stratégia Európa 2020, Spoločná poľnohospodárska politika, Rada pre obnoviteľné energie, Strategický rámec o klíme a energii na obdobie rokov 2030, Reindustrializácia EÚ a vidieckeho hospodárstva a obehové hospodárstvo, založené na vidieckych princípoch, Plán energetiky na rok 2050 atď.)

Projekt RURAL BIOENERGY prispeje k podpore profesionalizácie vo vidieckych oblastiach, diverzifikácii vidieckeho hospodárstva a zvýši konkurencieschopnosť agro-služieb vďaka podpore vidieckeho obyvateľstva, aby sa umožnilo rozšírenie hospodárskych aktivít na vidieku prostredníctvom efektívneho využívania prírodných a miestnych zdrojov, v súlade so stratégiami Európskej únie.

BLOG