Program Erasmus+

ERASMUS+ JE NOVÝ PROGRAM EURÓPSKEJ ÚNIE, PRIPRAVENÝ V SÚLADE SO STRATÉGIOU EURÓPA 2020, STRATÉGIOU VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA 2020 A STRATÉGIOU RETHINKING EDUCATION A PODPORUJE AKTIVITY V OBLASTI VZDELÁVANIA, ODBORNEJ PRÍPRAVY, MLÁDEŽE A ŠPORTU POČAS PROGRAMOVÉHO OBDOBIA V ROKOCH 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ: Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), Mládež v akcii, programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Tento nový program je viac zameraný na formálne a neformálne vzdelávanie za hranicami EÚ, s jasným poslaním internacionalizácie, otvorený pre viac krajín s cieľom zlepšiť výchovné a vzdelávacie kapacity pre zamestnávanie študentov, profesorov a pracovníkov.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es