• Príprava Vzdelávacieho plánu o bioenergiách, s cieľom prispieť k profesionalizácii bioenergetického sektora vo vidieckych oblastiach.
  • Vytvorenie metodického sprievodcu a ďalších praktických vzdelávacích zdrojov, ktoré prispejú k odbornému rozvoju školiteľov/učiteľov/tútorov, čím sa zlepší dostupnosť informácií a kvalifikácií pre každého.
  • Rozvoj prierezovej kompetencie “špecialista v oblasti bioenergie v agro-potravinárskom sektore” (z dôvodu jej možného budúceho uznania a validácie v kontexte Európskeho kvalifikačného rámca alebo v účastníckych krajinách).
  • Zlepšenie pedagogických inovatívnych metodík (projekt založený na učení a vzdelávanie založené na práci, okrem iných) ako úspešný model pre uspokojivý vstup na pracovný trh.
  • Zlepšenie spolupráce medzi informačnými centrami a Miestnymi akčnými skupinami, asociáciami v oblasti rozvoja vidieka, farmárskymi úniami, asociáciami pre zhodnotenie biomasy a pod., s cieľom ponúknuť možnosti tvorby miestnych komunít a podporiť rozvoj vidieckeho hospodárstva.