Hlavnými adresátmi výsledkov projektu budú školitelia, učitelia a tútori odborného vzdelávania, ako aj osoby zainteresované v nových profesijných kvalifikáciách v oblasti vidieckych bioenergií, pretože projekt sa snaží aj prispieť k celoživotnému a neformálnemu vzdelávaniu.

Cieľom projektu je v priebehu jeho vývoja zainteresovať čo najviac partnerov (minimálne zo 150 rôznych organizácií), ktorí budú zástupcovia sektorov, priamo začlenených do vzdelávacieho procesu, školení a zamestnanosti, preto je vplyv týchto sociálnych partnerov nevyhnutný pre tvorbu plánu odborného vzdelávania. Prioritnými skupinami budú:

 • Miestne akčné skupiny a zástupcovia vidieckeho rozvoja (Leader, Horizon 2020…) Siete vidieckeho rozvoja / Federácie a asociácie vidieckeho rozvoja.
 • Farmárske únie a lesnícke asociácie.
 • Asociácie pre zhodnotenie biomasy.
 • Asociácie producentov obnoviteľných energií.
 • Spoločnosti v oblasti bio-energetických technológií a ich asociácie.
 • Environmentálne asociácie.
 • Inštitúty vidieckych mladých žien a ženské asociácie.
 • Výskumné centrá a univerzity.
 • Organizácie neformálneho odborného a celoživotného vzdelávania, najmä vo vidieckych oblastiach.
 • Centrá formálneho odborného vzdelávania (poľnohospodárstvo, agro-potravinársky priemysel).
 • Asociácie učiteľov odborného vzdelávania a ďalší odborníci v oblasti vzdelávania.
 • Ďalšie organizácie súvisiace s poľnohospodárstvom, obnoviteľnými energiami, verejnosť a nezamestnaní na miestnej/ regionálnej / národnej úrovni.
 • Asociácie podnikateľov.

Navyše sa projekt pokúsi zahrnúť rozhodovacie orgány, manažérov a samosprávne orgány: miestne úrady a tie, ktoré sa týkajú vzdelávania, poľnohospodárstva, obnoviteľných energií, životného prostredia a pod.