IO1: Vývin metodickej príručky

Metodická príručka bude nástrojom pre systematizáciu prierezovej kompetencie “špecialista v oblasti bioenergie”, to znamená, že bude vzdelávacím manuálom pre novú odbornú kvalifikáciu, ktorá zahŕňa:

1. Vzdelávací plán so základným obsahom školenia.

2. Metodiku, založenú na princípoch metód inovatívneho učenia: učenie na základe projektov, praktické, nezávislé a kooperatívne učenie, uprednostňovanie tímovej práce a pod. Študenti sa tak zúčastňujú na plánovaní, implementácii a zhodnotení s reálnym uplatnením, čím sa tvorí prínos pre spoločenstvo a prostredníctvom čoho získame dlhodobejšie výsledky.

Intelektuálny produkt umožňuje vytvorenie základného študijného plánu pre kvalifikáciu v oblasti vidieckych bioenergií, ako aj potrebných nástrojov na vytvorenie a využitie tohto vzdelávacieho modelu.

IO2: Štruktúrovaný vzdelávací kurz

S cieľom uľahčiť školenia inštruktorov a učiteľov, ale aj celoživotné vzdelávanie, bude vytvorený štruktúrovaný vzdelávací model. Ide o intelektuálny produkt s teoretickým obsahom a praktickými príkladmi, ktorý bude zahŕňať:

VZDELÁVACIE MODULY A PRVKY, súvisiace s rôznymi konceptmi o bionenergiách vo vidieckych oblastiach, ktoré sa v posledných rokoch vo veľkej miere rozvinuli a nie sú dostatočne obsiahnuté v študijných plánoch ako je: obehové hospodárstvo, využitie rezíduí živočíšnej výroby a implementácia bioenergií v rámci agropotravinárskych podnikov (poľnohospodárske farmy a agropotravinársky priemysel), energetické využitie biomasy, biologické spracovanie organických zvyškov a iné existujúce technológie, súvisiace environmentálne dopady, bioenergie v Európe a pod.

PRAKTICKÉ PRÍKLADY: projekty a praktické skúsenosti na vytvorenie vzdelávacieho modelu, založeného na projektoch a navrhovaných inovatívnych metodikách, poskytujúce nástroje pre školiteľov, príklady ľahko prispôsobiteľné ich špecifickému vzdelávaciemu prostrediu.

IO3: Vzdelávacie zdroje

V súlade so štruktúrou MODELOV, vytvorených v predchádzajúcom intelektuálnom produkte, budú vytvorené vzdelávacie materiály pre študentov, ktoré sa budú zaoberať teoretickým a praktickým obsahom, týkajúcim sa bioenergií a ich využitia vo vidieckych oblastiach, poľnohospodárskych a agropotravinárskych odvetviach. Prispôsobenie obsahu študentom umožní: poskytnúť informácie; usmerňovať vzdelávanie; motivovať vzdelávanie (prostredníctvom príkladov projektov ako aj jasnej štruktúry a atraktívneho dizajnu); poskytnúť analytické zručnosti, vyhľadávať vzťahy, podporovať reflexiu a kritické myslenie.

IO4: ITC Platforma pre výmenu znalostí

ICT platforma “RURAL BIOENERGY” prispeje k získaniu a výmene vedomostí v oblasti nových technológií, s informáciami, obsahom a nástrojmi vzdelávania.

Je to vzdelávacia platforma, ktorá zjednocuje vlastnosti kolaboratívnej multisektorovej platformy (skupinovými adresátmi budú najkvalifikovanejší kandidáti, učitelia a študenti odborného vzdelávania, ktorí zároveň umožnia aj interakciu a komunikáciu s ostatnými skupinami vzdelávacej obce a/alebo súvisiacimi s bioenergiami, obnoviteľnými zdrojmi, obehovým hospodárstvom, riadením poľnohospodárstva, rozvojom vidieka a pod.)

Platforma bude zahŕňať informácie, nástroje vyhľadávania, komunikácie a vzdelávania, ktoré umožnia podporiť vzdelávanie, poradenstvo, výmenu pracovných ponúk … integrujúc sociálne siete a multimediálne nástroje, s cieľom vytvoriť komunitu prepojených užívateľov.

Bude zahŕňať rôzne intelektuálne produkty (Otvorené vzdelávacie zdroje) ako komplexný vzdelávací balík, zameraný na využívanie bioenergie na vidieku.