E1: Technický seminár

Technicko-akademický s dvojitým cieľom: prezentácia zistení a vytvorených produktov, ktoré majú byť konečným produktom projektu a zhodnotenie výsledkov zo strany technického personálu, učiteľov, školiteľov a odborníkov prostredníctvom rozhovorov alebo debát a prieskumov, týkajúcich sa intelektuálnych produktov O1 a O2.

Na týchto stretnutiach sa zúčastnia:

  • Technický personál a odborníci najmä v oblasti bioenergií, obnoviteľných zdrojov, poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja.
  • Školitelia a učitelia z oblasti neformálneho a formálneho odborného vzdelávania alebo programov celoživotného vzdelávania, najmä vo vidieckych oblastiach.
  • Odborníci z oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

E2: Prenos výsledkov

Program prenosu výsledkov, zameraný na šírenie a hodnotenie výsledkov projektu, ktorého cieľom je účasť najmä populácie z vidieckych oblastí:

  • Miestne úrady, predstavitelia z oblasti vzdelávania, poľnohospodárstva, obnoviteľných energií, životného prostredia a pod.
  • Predstavitelia miestnych akčných skupín, farmárskych únií, lesníckych, poľnohospodárskych a dobytkárskych asociácií, asociácií pre zhodnotenie biomasy, producentov obnoviteľných energií, spoločností z odvetvia biotechnológií a ich asociácií a sietí, environmentálnych asociácií, výskumných centier a pod.
  • Technický personál a manažéri z oblasti poľnohospodárstva, bioenergií, životného prostredia a pod. Zástupcovia vidieckeho/miestneho rozvoja; farmári, poľnohospodárski poradcovia, pracovníci agropotravinárskeho odvetvia, pracovníci spoločností v oblasti obnoviteľných energií a pod.
  • Školitelia a učitelia z oblasti neformálneho a formálneho vzdelávania a vzdelávacích programov v rámci celoživotného vzdelávania.
  • Mladí ľudia, študenti a verejnosť.
  • Médiá.

C1: Vzdelávací kurz

Vzdelávací kurz pre zamestnancov organizácií, ktoré tvoria strategické spoločenstvo projektu.