Projekt RURAL BIOENERGY sa snaží prispieť ku kontinuálnemu profesionálnemu zdokonaľovaniu školiteľov, učiteľov a lektorov v rámci odborného vzdelávania v nových odborných kvalifikáciách, týkajúcich sa bio-energie a bio-hospodárstva a tým pokrývať potreby odborných požiadaviek, ktoré sa objavujú a v budúcnosti budú objavovať vo vidieckych oblastiach Európy.

V súčasnosti existuje naliehavá potreba týchto nových odborných kvalifikácií vzhľadom na využívanie politík a európskych stratégií v oblasti hospodárstva, životného prostredia, klimatických zmien, energií a rozvoja vidieka (Stratégia Európy 2020, Spoločná poľnohospodárska politika, Rada pre obnoviteľné energie, Strategický rámec o klíme a energii na obdobie do roku 2030, Reindustrializácia EÚ v rámci vidieckeho hospodárstva a obehového hospodárstva, založených na vidieckych princípoch, Energetický plán do roku 2050 a pod.).

V súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky môžu byť identifikované tri dlhodobé strategické ciele v oblasti politiky rozvoja vidieka EÚ: 1) Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva. 2) Udržateľné riadenie prírodných zdrojov a klimatických opatrení 3) Regionálne vyrovnaný rozvoj vidieckych oblastí.

V tejto oblasti je nedostatok informácií a v budúcnosti, keď sa zintenzívni rozvoj bioenergií vo vidieckych oblastiach, bude potrebné realizovať špecifické školenia. V súčasnosti niektoré odborné kvalifikácie pokrývajú niektoré potreby, týkajúce sa energií v potravinárskom sektore, napriek tomu je potrebný rozvoj odborných špecifických kvalifikácií, ktoré spájajú rôzne aspekty, keďže nás čaká integrácia rozdielnych sektorov a vedomostných oblastí.

Preto je potrebné rozvíjať zručnosti a základné odborné spôsobilosti pre riadenie bio-energií vo vidieckych oblastiach aj vzhľadom na to, že v súčasnosti v tejto sfére neexistuje špecifická kvalifikácia v rámci odborného vzdelávania. Takže základnou koncepciou tohto projektu bude rozvoj prierezových kompetencií pre špecialistov v oblasti bionenergií a vývin zdrojov a praktických vzdelávacích nástrojov pre školiteľov/učiteľov/tútorov a študentov, čím sa tento projekt tiež pokúša zlepšiť dostupnosť vedomostí a kvalifikácií pre každého.