Výsledky projektu “RURAL BIOENERGY”:

1) Vytvorenie vzdelávacieho plánu o bioenergiách pre agro-potravinárstvo, ktorý zahŕňa:

  • Štyri intelektuálne produkty: metodická príručka (O1), štruktúrovaný vzdelávací kurz (O2) s obsahom, prispôsobeným pre študentov (O3) a IKT vzdelávacia platforma pre výmenu znalostí (O4).
  • Dve multiplikačné podujatia: technický seminár (E1) v Portugalsku and Prenosový program (E2) v Taliansku.
  • Krátkodobý vzdelávací kurz pre zamestnancov partnerských organizácií projektu (C1), ktorý sa má uskutočniť v Španielsku.

2) Účasť 1000 priamych prijímateľov, najmä z vidieckych oblastí a prostredníctvom 25 spolupracovníkov každého zo 6 partnerov (150 partnerov).

3) Vytvorenie siete zainteresovaných skupín v oblasti využívania bioenergie na viedieku.

4) Web stránka projektu, ktorá bude poskytovať všetky informácie získané v priebehu projektu.

Projekt poskytne výsledky, ktoré budú pokračovať aj po skončení projektu:

  1. IKT PLATFORMA ”RURAL BIOENERGY ” vytvorená v rámci projektu, ako aj web stránka projektu.
  2. Individuálne poradenstvo v oblasti vidieckych bioenergií prostredníctvom partnerov projektu (niektorí realizujú poradenstvo vo vidieckych oblastiach) a prostredníctvom Internetu.
  3. Tvorba otvorených vzdelávacích zdrojov “VZDELÁVACÍ BALÍK V OBLASTI VIDIECKYCH BIOENERGIÍ” ako metodická vzdelávacia príručka a ďalšie praktické vzdelávacie zdroje (dokumenty a multimédiá pre vzdelávanie, štúdium, vyhodnotenie), ktorých základnou črtou je, že budú dostupné širokej verejnosti. Cieľom je umožniť voľné a opätovné využívanie zo strany akejkoľvek organizácie alebo jednotlivca (učitelia, študenti, samoštúdium…).
  4. Okrúhle stoly so zainteresovanými subjektmi, usporiadaním “OKRÚHLEHO EURÓPSKEHO STOLA O VIDIECKYCH BIOENERGIÁCH “.
  5. Publikácia článkov v  časopisoch špecializovaných na bioenergie alebo rozvoj vidieka.
  6. Vývoj prierezovej kompetencie “ŠPECIALISTA NA BIOENERGIE PRE AGRO-POTRAVIINÁRSKY SEKTOR“. Po vytvorení študijného plánu týkajúceho sa nevyhnutných kompetencií, uvedených v projekte a vypracovaní obsahov a zručností vzdelávacej ponuky, pristúpia partneri ku krokom jej validácie v rámci ECVET.